Когато се “слиза” от управленска позиция, се дължи благодарност и отчет към възложилите ти тази отговорност.

Без значение, дали си бил разбран, или не, дали ти е стигнало времето, волята, силата, дали си здрав, дали си сам, дали някой те е харесвал, или не те е харесвал.

Всеки миг, час, ден в управлението са изпитание за личността. Както се казва:„Дай му власт и му гледай сеира“. Неудобното наследство се забравя удобно за всички. Остават документираните факти, за които иде реч тук.

Краткият отчет на Министерство на земеделието и храните за свършеното в периода ноември 2014 – януари 2017 в сектор „Гори“ е пред вас. След отчета представям и необходимите следващи стъпки, с които българската гора да продължи устойчиво да изпълнява своите екологични, социални и икономически функции.

Кратък отчет на МЗХ (2014-2016) – сектор „Гори“

1. Пакет от мерки за борба с незаконните сечи и дърводобив:
1.1. Сформирани 170 мобилни екипи за охрана в горските предприятия;
1.2. Създаден център към тел.112 за сигнали за пожари и нарушения в горски територии. Средно по 300 обаждания се регистрират на ден, или колкото са служителите от мобилните групи за охрана;
1.3. Въведено маркиране на превозваната дървесина с пластини с уникален номер.
1.4. Въведен електронен превозен билет за дървесина от временен склад, който гарантира публичен контрол;
1.5. Въвеждане на електронен дневник на предприятията и складовете, в които постъпва дървесина с публичен достъп;
1.6. Електронизация и публичен достъп на всички документи, уреждащи планирането и дейностите в горите, на страницата на ИАГ;

f-1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Сертификация на горските територии, гарантираща ползването им по най-добрите отговорни стандарти на ЕС. През 2015 г . са сертифицирани 119 хил. ха държавни гори, а през 2016 г. – още 339 хил. ха. С получените сертификати през 2015 и 2016 г . делът на сертифицираните държавни гори нараства от 23% до 2014 г. вкл., на близо 50 % от държавните горски територии към момента. (Фигура 1)
1.8. Увеличаване на защитните горски територии – държавна собственост, със 105 922 ха, с което общата им площ достигна 423 138 ха, представляващи над 11% от горската площ в страната;
1.9. Обявяване на над 104 000 ха държавни гори за гори във фаза на старост – Вековни гори, изключително ценни за биологичното разнообразие; Изпълняваме европейски ангажименти за опазване на биологичното разнообразие по Натура 2000;
1.10. За първи път държавата изкупува гори на частни собственици на малки парцели, които не могат да бъдат управлявани устойчиво. Площта на закупените и в процес на финализиране на продажбите частни горски имоти е 1115 дка на стойност 579 000лв.
1.11. Стартира процедурата за възлагане изработването на Областни планове за развитие на горските територии по изцяло нова Наредба за инвентаризация на горите в България (2015).

f-2

 

 

 

 

 

 

 

2. Залесяване. Извършеното в периода залесяване в държавните гори е рекордно за годините на прехода! През 2015 г. залесяването в държавните гори е 16 хил.декара. През 2016 г. площите, залесени от държавните предприятия, са 20 хил. дка, като в сравнение с 2015 г., залесяването е с 4 хил. дка повече, а спрямо 2014 г. – с 8 хил. дка повече.

3. Мерки за опазване на горите от пожари, болести и вредители.
3.1. Открити са 12 нови пожаронаблюдателни кули;
3.2. Закупена специализирана противопожарна техника, както и за текущо поддържане на съществуващата пътна инфраструктура – инвестирани 14 млн. лв.
3.3. За пръв път бе направена оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията на страната за всяка област, като по тази начин е изпълнено предварително условие за ПРСР 2013-2020;
3.4. Стартира пилотен проект за Национална горска инвентаризация в ЮЦДП, Смолян, по споразумение със Световната банка и финансиране от ПРСР (2016), с което информацията за българските гори ще бъде верифицирана по европейски модел.f-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Основен ремонт и строителство на горски пътища. През 2015 г . са построени нови и са рехабилитирани съществуващи общо 177 км, това е със 129 км повече в сравнение с 2014 г . и най-много в последните 25 години. През 2016 г. се строят  270 км горска инфраструктура, от които завършени са 182 км.

f-4

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Общият финансов резултат на предприятията от дейността им през 2015 г. е положителен, в размер на 12,2 млн. лв, което е подобрение от над 5 пъти спрямо 2014 г., а общият предварителен финансов резултат на предприятията от дейността им през 2016 г. е положителен, в размер на 7,5 млн. лв. – 14 % преизпълнение на планирания за годината финансов резултат от 6,6 млн. лв.

f-5

 

 

 

 

 

 

6. Инвестиции в горскостопански дейности в ДГП (отглеждане на млади насаждения, подпомагане на възобновяването и др.). За две години инвестициите са удвоени и отгледаните млади насаждения и сечи без материален добив са рекордни за периода на прехода у нас.

7. Подкрепа на българския бизнес в горския сектор. С цел осигуряване на суровина за преработвателите на дървесина и задоволяване на потребностите на вътрешния пазар, дървесината от държавните гори се предлага приоритетно за продажбата на преработватели. Износът на суровина намалява трайно за сметка на вътрешната преработка.

f-6

 

 

 

 

 

 

 

8. Други управленски мерки за прозрачно и устойчиво управление на горския сектор:
– подписано Споразумение за взаимодействие между Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция по горите, за сътрудничество и безплатен обмен на информация, както и координация на действията при осъществяване на функциите на двете агенции;
– между Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е подписан План за взаимодействие, обмяна на данни и координация;
– през 2015 г. е подписана Инструкция за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Национална агенция за приходите и Изпълнителна агенция по горите;
– между Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е подписано Споразумение за взаимодействие и сътрудничество;
– през 2015 г. между Министерство на земеделието и храните и Министерство на вътрешните работи е подписано Споразумение за сътрудничество и взаимодействие, фокусирано върху дейностите в горските територии;
– между Изпълнителна агенция по горите и Агенция „Митници“ е подписано Споразумение за предоставяне на информация от Агенция „Митници“ на Изпълнителна агенция по горите;
– през 2016 г. бяха подписани меморандуми с неправителствени организации от горския и екологичния сектор (Асоциация „Общински гори”, WWF, сдружения на велосипедните организации и др.). Изградена бе интернет базирана платформа за сътрудничество между гражданското общество и ИАГ.

Предстоящо (политическа програма)
Горите на България имат все по-голяма роля за изпълнение на политиките, свързани с климата, за подобряване на средата за живот, туризъм и спорт, особено в селските райони, както и за ресурсно обезпечване на биоикономиката, опазване на биоразнообразието и водите, намаляване на риска от бедствени наводнения, суша и пожари и за задоволяване на потребностите на обществото от уникалните горски суровини. Постигнатите резултати в борбата с незаконните дейности в горите са в основата на ресурсното обезпечаване на устойчива инвестиционна програма в обществените гори за увеличаване на ефективността и ефикасността на горско-стопанските операции и реализирането на подходяща публична информационна система за проследяване на горните аспекти.
Основна цел на програмата е: горите да заемат централно място по пътя на страната към постигане на екологична икономика и да бъдат остойностени ползите, които  могат да предоставят по устойчив начин, като същевременно се гарантира опазването на горите. Тази цел е част от общо съгласуваната политика на страната чрез процеса Forest Europe и в рамките на Стратегията на ЕС за горите (2014), като се отчита растящата обвързаност на международните пазари за храни, горива и продукти. Всички мерки са съобразени с Тригодишния план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2020 в периода 2017-2019 година.
Необходими конкретни мерки и инструменти са:
1. Редуциране ползването на дървесина от зрелите гори за сметка на отглеждане на младите гори с цел задоволяване на потребностите на националния пазар.
• Въз основа на извършена национална и частични инвентаризации, редуциране на сечта в зрелите гори, за извършване на необходими грижи за подобряване на състоянието и устойчивостта на младите насаждения;
• Промени в нормативнaта база  за повече лесовъдство и по-малко администрация: Наредба 1 (за контрола и охраната) и Наредба 8 (за сечите в горите), с които да: се ограничат сроковете за извършване на сечи според обемите за добив; да се въведе присъствие на издалия позволително при приемане на обекта и при освидетелстване на сечището, базирано на лесовъдска оценка не само на маркираните за сеч дървета, а главно на останалите дървета след сечта и ограничаване на възможностите за удължаване на позволителните за сеч до 6 месеца, срок до края на 2017 година
2. Устойчиво поддържане, опазване и увеличаване на горските ресурси на страната, независимо от собствеността.
• Усъвършенстване на превенцията и контрола за опазване на зеленото богатство чрез надграждане на електронните и дистанционни методи за наблюдение и обществен контрол до 2018 г.;
• Подобряване на пожарната безопасност в горите чрез завършване на единната система за противопожарно видеонаблюдение в горските територии до края на 2018 г., преоборудването на ДГС и ДЛС с противопожарни средства и промяна в нормативите (ЗСПЗД и др.), засягащи отговорността на фермерите за недопускане на пожари от земеделски територии до края на 2017 г.;
• Увеличаване на инвестициите и лесовъдските грижи за възстановяване на уязвими и увредени горски площи чрез ежегодно увеличаване на залесяването в обществените гори и достигане на 30 хиляди дка през 2020 година.
3. Въвеждане на концепцията за екосистемни услуги от горите и тяхното социално справедливо и поносимо управление, вкл. чрез мерки по ПРСР.
• Остойностяване на екосистемните услуги и осигуряване на усвояване на средства от ЕС за компенсация на собствениците на гори в Натура 2000, чрез въвеждане на Наредба по чл. 249 от ЗГ до края на 2018 г. и стартиране на мярка 15 от ПРСР до края на 2017 г.;
• Картиране и допълване на мрежата на стари гори, гори с висока консервационна стойност, рекреационни и защитни гори (на първо място полезащитното залесяване), с цел подпомагане на политиките в сферата на биоразнообразието и превенция от бедствия до 2020 г.;
• По-нататъшна диверсификация на приходите в горската система, основана на развитие на производството на биопродукти, развитие на планински спорт и видове туризъм, като относителният дял нарасне със 100% до 2020 г.;
4. Развитие и усъвършенстване на връзките с гражданския сектор и прозрачността на горската системата за многофункционално стопанисване на горите.
• Координация и интегриране на секторните политики в горите с участието на браншовите организации и гражданския сектор в секторите туризъм, спорт, екология и води според европейските стандарти;
• Стартиране на процеса на изготвяне на Областни планове за развитие на горите през 2017 г. и приключването му през 2021 година.
• Извършване на пълна национална инвентаризация на горите за всестранна оценка на тяхното състояние и потенциал до 2020 г. и доразвитие на Националната стратегия за развитие на горския сектор;
5. Увеличаване на ефективността и ефикасността на управление на обществените гори за развитие на национална зелена икономика и модерна горска индустрия.
• Завършване на процеса на сертификация на държавните горски територии като метод за независим международен контрол за прилагане на принципите за устойчиво и природосъобразно стопанисване на горите до 2019 г.;
• Увеличаване на ефикасността и рентабилността на горските операции в държавните гори чрез инвестиции в модерна природощадяща техника през целия период;
• Надграждане на системата за превенция върху лоши стопански практики, водещи до ощетяване на дребните собственици на гори и увеличаване със 100 % на инвестициите за изкупуване и комасиране на малки неефективни горски парцели до края на 2017 г.;
6. Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в горските региони.
• Подкрепа на националната горска добивна и преработвателна индустрия и мебелно производство и местни фирми чрез продължаване на мерките за преференциално предоставяне на дървесна суровина на български и местни преработватели и дългосрочно договаряне за сметка на търговията със суровини за трети страни до края на 2018 г.;
• Стартиране до края на 2017 г. на „горските мерки“ 4, 8 и 15 от ПРСР, които са изпратени за нотификация в ЕК през януари 2017 година.
7. Изграждане на капацитет и компетенции на структурите и служителите в горите за адаптивно управление при климатичните предизвикателства.
• Мотивация и повишаване на квалификацията на работещите в горското стопанство чрез осигуряване на постоянен социален диалог и увеличаване на стимулите за постигнати професионални резултати според КТД, вкл. материално-техническо обезпечаване, както и практическо прилагане на глава 15 от Закона за горите (Професионално обучение, квалификация и преквалификация) до края 2018 година.
• Реорганизация на структурата на ИАГ, повишаване на възнагражденията на регионалните звена за сметка на редукцията на администрация и прехвърляне на отговорности върху охраната на ДГП до края на 2017 г.;
8. Възстановяване на авторитета и славата на българското ловно стопанство в контекста на европейските политики.
• Модернизация на ловното стопанство чрез завършване на Стратегия за развитие на ловното стопанство в България до средата на 2018 г.;
• Създаване на нов закон за опазване на дивеча и лова, който да отговаря на стратегията, националните традиции и съвременните предизвикателства пред ловното дело, ловния спорт и с грижа за здравето на дивечовите популации и хората до 2020 г.;
• Превръщане на България в европейски център за превенция и борба със заболяванията по дивеча чрез сътрудничество с CIC (международен съвет за опазване на дивеча), EFSA (европейска агенция по безопасност на храните), ДГП (държавните горски предприятия) и националните ловни сдружения до края на 2019 година.

За  постигане на тези действия и реализация на предвидените инструменти са необходими силна ангажираност и политическа подкрепа от всички участващи страни!