Снимка с г-н Пиер Грандадам – президент на на Европейската федерация на горските общини (FECOF), г-н Стефан Радев - председател на Управителния съвет на Асоциация общински гори, кмет на Сливен, и инж. Тихомир Томанов - изпълнителен директор на Асоциация общински гори, вицепрезидент на FECOF (вляво)

Снимка с г-н Пиер Грандадам – президент на на Европейската федерация на горските общини (FECOF), г-н Стефан Радев – председател на Управителния съвет на Асоциация общински гори, кмет на Сливен, и инж. Тихомир Томанов – изпълнителен директор на Асоциация общински гори, вицепрезидент на FECOF (вляво)

Под надслов “Общинските гори – ресурси и отговорности”  на 7 октомври в курорта „Албена“ се проведе годишната Генерална асамблея на Европейската федерация на горските общини (FECOF)

Презентацията от генералната асамблея на FECOF

Презентацията от президентската среща на FECOF в Албена – 2016 г.

Отговорното лесовъдско отношение няма алтернатива в политиката за управление на горите. За да се гарантира изпълнението на дейности в обществена полза като залесяване, строителство на горски пътища и осигуряване на защитните функции на горите, е необходим баланс при стопанисването им. Спазването на този баланс е основен принцип в работата на държавните горски предприятия. За да работят по същия начин общините и всички юридически субекти, собственици на гори, трябва да им дадем убедителни аргументи, с които да предложим ясни механизми.

Елемент от този подход е ограничаването на стопанските дейности в горски територии, разположени близост до важни инфраструктурни обекти с национално значение, независимо от собствеността върху тези горски територии.

Българското биоразнообразие е ресурс на цяла Европа.  В защитени територии са 16 % от горите в България, като през последните две години  площта им се увеличи до над 1 млн. хектара. От водосбори в горски територии идват 85 % от водата за пиене. От състоянието на горите, в това число и общинските,  зависи качеството на водата, която пием.