Рисковете за българската гора

Рисковете за бъдещето на българската гора

Наредбата за ползване на дървесината…

Наредбата за ползване на дървесината в държавните и общинските горски територии дава възможност за корупционни схеми.

5 януари 2012 г.

5 януари 2012 г.

5

Не трябва да позволим българската гора да бъде ограбена!

Неведнъж съм изразявал опасенията си за проява на нечисти интереси във вреда на българската гора.  Подкрепям следното становище на специалисти от  заинтересованите страни в горския сектор В сайта на МЗХ в петък, 11 ноември, бе публикуван измененият вариант на Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна  и общинска собственост, и за […]

За общи действия, сътрудничество и координация на европейско ниво

Устойчивото управление на природен ресурс като горите се осъществява на национално ниво и е отговорност на отделните държави, но за тяхното ефективно опазване е необходимо тясно сътрудничество и координация на международно ниво. В това отношение ЕС трябва да инициира конкретни мерки и обвързващи инструменти за въвеждане на по-добри практики за управление на горите в общоевропейски и глобален аспект. Да не забравяме, че горите са възобновим, но изчерпаем и уникален продукт на Природата, от който всички ние зависим!

keep looking »
2012 Georgi Kostov – forester . WordPress . Send email