Идея за класификация на културите от бял и черен бор според нивото на екосистемно съответствие

В посочената концепция основната комбинация е свързана с познати понятия, като продуктивност и устойчивост. Последната следва да се разглежда като устойчивост на външни въздействия (stability) и устойчивост във времето, напр. чрез постоянно възобновяване (sustainability). От тук следва основната идея на Gordon, Bormann and Jacobs (1996), а именно: „Ако продуктивността и разнообразието се свържат с устойчивостта на системите срещу природни нарушения и промени в средата, екосистемното съответствие може да се използва при прогнозиране на поведението на гората”.

4 април 2014 г.