За общи действия, сътрудничество и координация на европейско ниво

Устойчивото управление на природен ресурс като горите се осъществява на национално ниво и е отговорност на отделните държави, но за тяхното ефективно опазване е необходимо тясно сътрудничество и координация на международно ниво. В това отношение ЕС трябва да инициира конкретни мерки и обвързващи инструменти за въвеждане на по-добри практики за управление на горите в общоевропейски и глобален аспект. Да не забравяме, че горите са възобновим, но изчерпаем и уникален продукт на Природата, от който всички ние зависим!

В Осло бяха подписани документите на FOREST EUROPE

В Осло бяха подписани два документа, определящи бъдещите процеси по устойчиво управление на горите на Европа.

« go backkeep looking »