Горите във фаза на старост

грижа за поддържането на благоприятен природозащитен статус на горските местообитания от Натура 2000 На 9 август в Министерството на земеделието и храните се състоя среща с участието на всички заинтересовани страни от горския сектор. Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите обявиха резултатите от изпълнявания от тях проект за опазване на горите […]

« go backkeep looking »