Министерство на земеделието и храните инициира изготвянето на пакет от мерки за подобряване на превенцията срещу горските пожари, причинени от дейности в земеделски територии. Мерките ще бъдат изготвени от работна група – представители на Министерство на околната среда и водите, Държавен фонд „Земеделие“, Изпълнителна агенция по горите, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и Националното сдружение на общините.

Статистиката. От началото на годината досега в горите на България са възникнали 398 пожара, две трети от които причинени от дейности в съседни земеделски територии. Тези пожари са засегнали кръгло 50 хил. декара горска площ. За сравнение през  2015 г. засегнатите горски площи са 43 хил. декара.

През 2016 г., характерна с изключително продължително засушаване в определени райони на страната и сериозни предпоставки за пожари, предизвикани от корояда в създадените  иглолистни гори, два месеца преди да завърши пожароопасният сезон, засегнатите площи вече са повече.

Тенденцията за увеличение спрямо миналата година не е удовлетворителна. Нашата амбиция е да сведем пожарите до възникнали по естествен път – тези, които няма как да спрем. Сега това са само 5 % от възникналите 398 пожара.

Сравнението с данните за последните 10 години показва, че тези  50 хил. декара за 2016 г. са много под регистрираните средно 110 хил. декара на година в отминалия период.

Няма да ги достигнем благодарение на взетите организационни, информационни и други необходими мерки от служителите на институциите по горите и „Пожарна и аварийна безопасност“ и  от всички останали граждани и служители, ангажирани с дейности по опазване от пожарна опасност.

Разходите, направени основно от държавните горски предприятия, за загасяването и пряката борба с горските пожари са 5 млн лева. Огромни са преките загуби – загубена почва, загубен живот, загубени въздух и вода за години напред.

Законовите санкции за предизвикване на пожари в горите са много строги. В редица случаи те не могат да бъдат ефективно приложени, основно поради една съществена причина:  много е трудно да се докаже кой е причинил пожара и още по-трудно – да се докаже, че го е причинил с умисъл. Относително лесно и с голяма доза достоверност може да се установи откъде е тръгнал пожарът. Затова смятаме, че няма да се наложат радикални  промени в законите, а по-скоро в подзаконовата нормативна уредба и по отношение на съвместните действия на отговорните институции.

Превантивните мерки, които са най-важни, предвиждаме да бъдат свързани с публичност на информацията. Тази публичност ще се състои в регистър на пожарите не само в горите, а и в земеделските територии. Така ще бъде ясно от кой земеделски или горски имот е започнал пожара и кой стопанин носи отговорност за това и следва да бъде санкциониран.


palahi_sreshta 5 a K--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В България по моя покана е г-н Марк Палахи – директор на Европейския институт за горите. След първите срещи имам увереност да твърдя, че България ще бъде първата бивша източноевропейска държава, която ще се включи в т.н. донорски фонд на Европейския институт за горите. Така се откриват възможности за ползване на информация и експертиза от най-високо качество при вземане на научнообосновани горскополитически решения.


На 9 август в Министерството на земеделието и храните се състоя среща с участието на всички заинтересовани страни от горския сектор.

Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите обявиха резултатите от изпълнявания от тях проект за опазване на горите във фаза на старост: 107 000 ха държавни гори – 7% от местообитанията в зоните по Натура 2000, са определени като гори във фаза на старост.

Направеното дотук е резултат от усилията на държавата като стопанин да подсили обществените функции на държавните гори. През 2015 г. МЗХ предложи и Министерският съвет прие увеличаването на площта на защитните гори със 105 000 ха в отговор на очакванията на обществеността за по-добра превенция на горските територии. Днес обявяваме близо 107 000 ха гори във фаза на старост. Така над 200 000 ха държавни гори ще имат специален статут и в тях ще бъдат наложени определени строги ограничения във връзка с тяхното стопанисване.

България е една от малкото страни, която по този начин изпълнява като държава своите задължения и отговаря на европейските директиви за местообитанията, с което гарантира поддържането на благоприятен природозащитен статус за отделните видове горски местообитания в защитените зони по Натура 2000

keep looking »
2016 Georgi Kostov – forester . WordPress . Send email