16_11_23_gk_

Благодаря за наградата “Политик с най-голямо внимание към българската природа“ за 2016 г. на Българска фондация “Биоразнообразие”.

Приемам отличието от името на екипа на Министерство на земеделието и храните, защото един заместник-министър без силен екип не може да постигне това.

Много се радвам, че има млади хора, които имат съвременен поглед към проблемите на българската природа. Решенията, които се взимат за съхраняването  на природата, са научно обосновани и винаги трябва да бъдат независими.


Интервю за причините и решенията на проблема – на интернет страницата kmeta.bg – ПОРТАЛЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ, 18 октомври


Снимка с г-н Пиер Грандадам – президент на на Европейската федерация на горските общини (FECOF), г-н Стефан Радев - председател на Управителния съвет на Асоциация общински гори, кмет на Сливен, и инж. Тихомир Томанов - изпълнителен директор на Асоциация общински гори, вицепрезидент на FECOF (вляво)

Снимка с г-н Пиер Грандадам – президент на на Европейската федерация на горските общини (FECOF), г-н Стефан Радев – председател на Управителния съвет на Асоциация общински гори, кмет на Сливен, и инж. Тихомир Томанов – изпълнителен директор на Асоциация общински гори, вицепрезидент на FECOF (вляво)

Под надслов “Общинските гори – ресурси и отговорности”  на 7 октомври в курорта „Албена“ се проведе годишната Генерална асамблея на Европейската федерация на горските общини (FECOF)

Презентацията от генералната асамблея на FECOF

Презентацията от президентската среща на FECOF в Албена – 2016 г.

Отговорното лесовъдско отношение няма алтернатива в политиката за управление на горите. За да се гарантира изпълнението на дейности в обществена полза като залесяване, строителство на горски пътища и осигуряване на защитните функции на горите, е необходим баланс при стопанисването им. Спазването на този баланс е основен принцип в работата на държавните горски предприятия. За да работят по същия начин общините и всички юридически субекти, собственици на гори, трябва да им дадем убедителни аргументи, с които да предложим ясни механизми.

Елемент от този подход е ограничаването на стопанските дейности в горски територии, разположени близост до важни инфраструктурни обекти с национално значение, независимо от собствеността върху тези горски територии.

Българското биоразнообразие е ресурс на цяла Европа.  В защитени територии са 16 % от горите в България, като през последните две години  площта им се увеличи до над 1 млн. хектара. От водосбори в горски територии идват 85 % от водата за пиене. От състоянието на горите, в това число и общинските,  зависи качеството на водата, която пием.

keep looking »
2016 Georgi Kostov – forester . WordPress . Send email